mobime menu

Общи условия


Официални условия за участие и правила на наградната игра „Подари незабравим подарък!”


1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Подари незабравим подарък!” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЮРОПАРК офис сграда, партер, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 24.11.2017 г. – 22.12.2017 г., включително.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало в играта „Подари незабравим подарък!” на уеб адрес christmas.dormeo.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.dormeo.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Подари незабравим подарък!” са задължителни условия за участие в Играта.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
Общо 61 награди, както следва:
1 бр. Топ матрак Дормео Еър (размер по избор на печелившия участник);
10 бр.  Комплект възглавница и завивка Натура;
20 бр. Комплект  Чаршафи Блосъм (лилави) с размер 200х200;
30 бр.  Списание Сънят.

6. Механизъм на Играта
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: christmas.dormeo.bg;
6.3. Да натисне бутон „Играй“;
6.4. Да следва инструкциите на сайта като изпрати виртуален подарък от страницата christmas.dormeo.bg на поне един човек по следния начин:
А. Избере 1 бр. виртуален подарък от показаните на страницата christmas.dormeo.bg продукти с опция за избор, а именно - Матрак Фреш Прима Платинум, Комплект възглавница с одеяло Най-Топла прегръдка (син), Килим Верде (Зелен), Сгъваем стол бял или Спален комплект Зима (син или лилав;
Б. Опакова виртуалния подарък чрез опциите за подаръчна опаковка в страницата christmas.dormeo.bg;
В. Избере виртуална празнична картичка от опциите за виртуална празнична картичка на страницата christmas.dormeo.bg;
Г. Попълни във виртуален пощенски плик, намиращ се на страницата christmas.dormeo.bg името и имейла на човека, на когото участникът желае да изпрати виртуалния подарък.
Д. Изпрати виртуалния подарък на избрания от участника човек или сложи виртуалния подарък в торбата на Дядо Коледа на сайта christmas.dormeo.bg.
Е. Получателят на виртуалния подарък ще го получи чрез имейл. Имейлът ще съдържа снимка на подаръка, от кого го е получил, коледно пожелание и информация за Играта.
6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели само една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.
ЗАБЕЛЕЖКА: Подаръците, които изпращат участниците в Играта са виртуални. Те съставляват снимка на продукти с търговска марка „Дормео“, които са част от асортимента на организатора и не са физически предмети и подаръци.
7. Ограничения
Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email.
8. Разпределение на наградите
Организаторът ще осигури общо 61 бр. награди, както следва:
1 бр. Топ матрак Дормео Еър (размер по избор на печелившия участник);
10 бр.  Комплект възглавница и завивка Натура;
20 бр. Комплект  Чаршафи Блосъм (лилави) с размер 200х200;
30 бр.  Списание Сънят.
Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. награда. Наградите ще бъдат разпределени между Участниците на случаен томболен принцип на 22.12.2017 г. посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.

9. Обявяване и връчване на наградите
9.1. Обявяване
Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в Играта на следния интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG, и/или на официалния сайт на Дормео за България на адрес: www.dormeo.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното име и email адрес, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).
9.2. Връчване
Връчването на наградите ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg. Всеки печеливш Участник е длъжен да предостави данните си за доставка по гореописания начин в срок до 03.01.2017 г., включително. След като Организаторът получи данните за доставка на печелившия Участник, Организаторът ще го уведоми по електронен път за срока на получаване на наградата.
Наградите ще бъдат доставени от Организатора в срок до 45 работни дни, считано от 03.01.2017 г. напълно безплатно, с куриер, до всеки печеливш Участник, който е предоставил навременно данните си за доставка по начина, определен в настоящата т. 9.2.
В случай, че печелившият участник, спечелил Топ Матрак ДОРМЕО ЕЪР и избере размер на топ матрака, който не е наличен в момента за продажба или, който се нуждае от допълнителна заявка и допълнителен срок за доставяне до Организатора, то срокът за доставка до печелившия Участник може да надвишава 45 работни дни.
9.3. При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЮРОПАРК офис сграда, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

10. Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица, различни от печелившите Участници не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

11. Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез натискането на виртуален бутон „Играй“ на Играта на уеб сайта: christmas.dormeo.bg всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
11.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
11.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
11.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и др. за целите на провеждането на Играта;
11.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
11.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица.
11.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;
11.7. Че разрешава на Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в страницата на Подари незабравим подарък във Фейсбук (www.facebook.com/DormeoBG), както и на уеб сайта christmas.dormeo.bg, а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични претенции към Организатора във връзка с това;
11.8. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, неговите лични данни ще бъдат публикувани в страницата на Дормео във Фейсбук (www.facebook.com/DormeoBG), на уебсайта www.dormeo.bg и christmas.dormeo.bg по необходимост и в други медии, и че е съгласен с обработката на личните му данни за целите на Играта, както и с други медийни участия с рекламна цел като публикуване на снимка и кратко интервю с него;
11.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.
12. Гаранции на Организатора
Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.
Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.
Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни.
13. Нарушения
13.1. Докладване на нарушения
В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
13.2. Последици от нарушенията
В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой email адрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един email адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответния email адрес.
В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът ще дисквалифицира последния от участие в Играта.
14. Отговорност
Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.
15. Правни аспекти
15.1. Приложимо право и подсъдност
Участниците се съгласяват, че всеки евентуален спор между тях и Организатора във връзка с Играта ще се решава по взаимна договорка, като при невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде отнасян за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
15.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
15.3. Други
Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.
16. Прекратяване на участието в Играта
16.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.
16.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от „Студио Модерна - България” ЕООД, това може да бъде заявено на адрес info@igra.topshop.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.
16.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
Настоящите Общи условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 22.11.2017 г.
СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД