Официални условия за участие и правила на наградната игра „Открий подаръците от Дормео”

 

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Открий подаръците от Дормео” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 22.11.2019г. – 20.12.2019 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало в играта „Открий подаръците от Дормео” на уеб адрес christmas.dormeo.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.dormeo.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Открий подаръците от Дормео” са задължителни условия за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Общо 28 награди, както следва:

1. 1 бр. Футон 3 в 1;

2. 2 бр. Сгъваемо кресло;

3. 5 бр. Комплект килими Ин § Ян;

4. 20 бр. Палатка за сънища.

 

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден e-mail адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: christmas.dormeo.bg;

6.3. Да натисне бутон „Играй“;

6.4. Да открие последователно 5 от посочените в дясно продукти на Дормео в подаръците за 1 минута;

6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой e-mail адрес.

8. Разпределение на наградите

Организаторът ще осигури общо 28 бр. награди, както е обявено в горната т. 5 от настоящите условия. Наградите ще бъдат разпределени между Участниците на томболен принцип на 20.12.2019 г. посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в Играта на следния интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG, и/или на официалния сайт на Дормео за България на адрес: www.dormeo.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното име и email адрес, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@...).

9.2. Връчване

Връчването на наградите ще става след попълване на електронна форма от печелившите Участници с данните им за доставка (име, фамилия, точен адрес, телефон за връзка), изпратена до Организатора от имейл адреса, с който се е регистрирал печелившият Участник в Играта до следния имейл адрес на Организатора: info@igra.topshop.bg. Всеки печеливш Участник е длъжен да предостави данните си за доставка по гореописания начин в срок до 03.01.2020 г. включително. След като Организаторът получи данните за доставка на печелившия Участник, Организаторът ще го уведоми по електронен път за срока на получаване на наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора в срок до 45 работни дни, считано от 06.01.2020 г. напълно безплатно, с куриер, до всеки печеливш Участник, който е  предоставил  навременно данните си за доставка по начина, определен в настоящата т. 9.2.

9.3. При отсъствие на печелившите Участници на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

10. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица, различни от печелившите Участници не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

11. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез натискането на виртуален бутон „Играй“ на Играта на уеб сайта: christmas.dormeo.bg всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

11.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

11.3. Че е запознат с Политиката на поверителност на личните данни на Организатора, поместена на страницата: http://www.dormeo.bg/politika-na-poveritelnost/ и с правата си на субект на лични данни, описани в нея;

11.4. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения до Участника.

11.5. Участникът потвърждава, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни (обработващи личните данни), когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

11.6. Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника;

11.7. Че разрешава на Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в страницата на Дoрмео във Фейсбук (www.facebook.com/DormeoBG), както и на уеб сайта christmas.dormeo.bg, а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични претенции към Организатора във връзка с това;

11.8. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, неговите лични данни (името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща без индикации за домейна на пощата) ще бъдат публикувани в страницата на Дормео във Фейсбук (www.facebook.com/DormeoBG), на уебсайта www.dormeo.bg и christmas.dormeo.bg   по необходимост и в други медии, и че е съгласен и с други медийни участия с рекламна цел като публикуване на снимка и кратко интервю с него;

11.9.Че е запознат, че може да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг като се свърже с отговорника по защита на данните на Организатора на тел. 0800 13 773 или на имейл consent.bg@studio-moderna.com .

11.10. Че е запознат, че може да заяви отказ от получаване на търговски съобщения на тел. 0800 13 773 или на имейл consent.bg@studio-moderna.com .

11.11. Че е запознат, че по всяко време може да заяви отказа от участието си в играта на имейл info@igra.topshop.bg .

11.12. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

12. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците, необходими за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди само за срока, който е необходим за това. Организаторът ще обработва личните данни за целите на директния маркетинг единствено в рамките на даденото съгласие за това и за срок до изричното му оттегляне.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

13. Нарушения

13.1. Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой e-mail адрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един e-mail адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната e-mail адрес.

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, Организаторът ще дисквалифицира последния от участие в Играта.

14. Отговорност

Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия Участник за такъв да достигне до него.

15. Правни аспекти

15.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

15.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

15.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

16. Прекратяване на участието в Играта

16.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

16.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра. 

Настоящите условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД